Kordame üle, mis on taaskasutusorganisatsiooni roll, kohustused ja võimalused pakendite kokku kogumise süsteemi korraldamisel.

Nagu öeldud, loome pakendite kogumise ja ringlussevõtu süsteemi koostöös KOV-idega. Sõltuvalt piirkonnast pakume võimalust pakendid üle anda tekkekohal - kotiteenus/konteiner eramajadele ja pakendikonteiner KÜ-dele, kuid veoteenust TVO ei osuta – meil ei ole autoparki, sorteerimisliini, jäätmejaama ega hallatavat prügilat. See on meie lepinguliste partnerite - jäätmekäitlejate pärusmaa. Tekkekohal kogumise puhul on klientidel leping sõlmitud otse jäätmekäitlejaga, kelleks TVO puhul on Ragn-Sells AS ja kes vastutab pakendite äraveo eest. Avalike pakendikonteinerite haldamine teenindusküsimustes on TVO vastutada.  

Täna on kogu jäätmemajanduse korraldamine kohaliku omavalitsuse ülesanne. Läbi korraldatud jäätmeveo (KOJV) saab kohalik omavalitsus luua parimad tingimused ja võimalused, milliseid jäätmeid ja kuidas tema haldusalas kogutakse. Et ka KOV-idel on ette antud jäätmete kogumise piirmäärade täitmine, siis kõige põhilisemate jäätmeliikide (papp-paber, biojäätmed, pakendid ja olmejäätmed) kohustuslikus korras kogumine oleks parim lahendus. See annaks elanikele selge signaali, et jäätmed tuleb juba kodus liigiti sorteerida.  
Meie omalt poolt saame pakkuda toimivat avalikku konteinerparki ja kokkuleppel kohtkogumise lahendusi.